Algemene voorwaarden

Wij informeren u dat Casalunya Real Estate (hierna “Casalunya”) met adres Rambla Nova, 75, 1º 1ª, 43003 Tarragona de eigenaar is van deze website. Casalunya is een internationaal makelaarskantoor in Catalonië dat diensten aanbiedt op het gebied van aan- en verkoop en vastgoedbeheer.

De toegang tot en het surfen op de website, of het gebruik van de diensten die via de website worden aangeboden, impliceert de uitdrukkelijke en volledige aanvaarding van ons Privacybeleid en Cookiesbeleid, met betrekking tot de doeleinden van de verwerking van de gegevens die u als gebruiker (hierna de “Gebruiker” of “Gebruikers”) aan ons verstrekt.

Identificerende gegevens
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli Diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeren wij u over de identificatiegegevens van de eigenaar van de website:

Casalunya International Real Estate Agency
Geregistreerd adres: Rambla Nova, 75, 1º 1ª, 43003 Tarragona
Telefoon: 644389361
E-mail: info@casalunya.com

Gebruiksvoorwaarden
De toegang tot en het gebruik van deze website brengt de voorwaarde met zich mee dat de gebruiker, door deze website te bezoeken, alle clausules van deze wettelijke kennisgeving volledig, uitdrukkelijk en zonder voorbehoud aanvaardt.

De informatie op de Casalunya webpagina is gerelateerd aan de diensten en activiteiten waaraan het is gewijd en moet worden beschouwd als inleidende informatie voor de Gebruiker die het opent.

Door zich toegang te verschaffen tot de Casalunya website, verplicht de Gebruiker zich ertoe deze te gebruiken in volledige overeenstemming met de wetten en gebruiken van het vak, en is hij jegens Casalunya of jegens derden aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting.

Casalunya kan te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, de presentatie en/of configuratie van de Website, evenals de aangeboden diensten en inhoud, eenzijdig wijzigen.

Algemene verplichtingen van de gebruiker
De gebruiker verbindt zich ertoe deze pagina, zijn diensten en inhoud correct te gebruiken, zonder inbreuk te plegen op fundamentele rechten, geldende wetgeving, goede trouw, algemeen aanvaarde gebruiken of de openbare orde. Elk gebruik voor illegale doeleinden of voor doeleinden die inbreuk maken op de rechten van Casalunya en/of derden is verboden.

Door deze Website te bezoeken, verbindt de Gebruiker zich er uitdrukkelijk toe om:

Geen acties uit te voeren met als doel de functionaliteiten, tools, inhoud en/of infrastructuur van de Website te beschadigen, te blokkeren, te beschadigen, onbruikbaar te maken, tijdelijk of permanent te overbelasten, op een zodanige manier dat het normale gebruik ervan wordt verhinderd.

Geen van de materialen en informatie op deze Website te gebruiken voor illegale doeleinden die uitdrukkelijk zijn verboden in deze clausules, evenals de specifieke voorwaarden die, indien van toepassing, zijn vastgesteld voor bepaalde toepassingen en/of hulpprogramma’s en die in strijd zijn met de rechten en belangen van Casalunya en/of derden.

Handelingen verrichten die op enigerlei wijze de reputatie van Casalunya of derden ondermijnen, of die, indien van toepassing, illegale, misleidende of oneerlijke reclame vormen, en in het algemeen oneerlijke concurrentie.

Virussen of andere fysieke of elektronische elementen bevatten die het normale functioneren van het netwerk, het systeem of de computerapparatuur van Casalunya of derden kunnen beschadigen of belemmeren, of die schade kunnen toebrengen aan elektronische documenten en bestanden die op dergelijke apparatuur zijn opgeslagen.

De Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook die Casalunya of derden kunnen lijden als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen waaraan zij krachtens deze Wettelijke Bekendmaking of de wet zijn onderworpen met betrekking tot de toegang tot en/of het gebruik van de Site.

Intellectueel eigendomsrecht
Casalunya, zelf of als rechtverkrijgende, is de eigenaar van de intellectuele en industriële eigendomsrechten van het domein van deze Website, evenals van alle volledige of gedeeltelijke inhoud die erop verschijnt, met inbegrip van, bij wijze van voorbeeld maar niet beperkt tot, alle elementen die de visuele verschijning vormen, het grafische beeld en andere zintuiglijke prikkels van de webpagina’s die deel uitmaken van de Website -look and feel-, handelsmerken, logo’s, handelsnamen, teksten, recensies en commentaren, afbeeldingen, grafieken, ontwerpen, geluiden, databases, programma’s, stroomschema’s, presentatie, navigatiearchitectuur en de broncodes van de webpagina’s.

Behoudens uitdrukkelijke toestemming van Casalunya is de reproductie, verspreiding, transformatie en openbare mededeling, met inbegrip van het beschikbaar stellen, van de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze website uitdrukkelijk verboden.

De gebruiker verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten die eigendom zijn van Casalunya te respecteren, en aanvaardt dat de schending van een van deze rechten kan worden beschouwd als een criminele activiteit zoals gedefinieerd in Spanje in de artikelen 270 en volgende van het Wetboek van Strafrecht.

Procedure in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten
In het geval dat een gebruiker of derde partij van mening is dat een van de inhoud van de Website is ingevoerd in strijd met hun intellectuele eigendomsrechten, worden zij verzocht Casalunya onmiddellijk op de hoogte te stellen, door te schrijven naar het postadres Rambla Nova, 75, 1º 1ª, 43003 Tarragona of naar het e-mailadres info@casalunya.com van deze omstandigheid, met volledige en nauwkeurige gegevens van hun gegevens en de intellectuele eigendomsrechten die zouden zijn geschonden.

Verantwoordelijkheid
Casalunya kan de absolute onkwetsbaarheid van haar beveiligingssystemen niet garanderen en sluit daarom elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die te wijten kan zijn aan de aanwezigheid van computervirussen of andere elementen die wijzigingen of fouten kunnen veroorzaken in computersystemen (software en hardware), elektronische documenten en bestanden van de Gebruiker of van derden.

De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat het gebruik van elektronische gegevensoverdrachtsystemen en elektronische post geen absolute veiligheidsgaranties biedt, zoals ook het geval is met schade veroorzaakt door onderbrekingen, crashes, afwezigheid of defecten in de telecommunicatie. De Gebruiker en Casalunya ontheffen elkaar wederzijds van elke verantwoordelijkheid die voortvloeit uit gebeurtenissen zoals niet-ontvangst of vertraging, fouten of onderschepping van communicatie.

Links
De functie van de links die op deze site kunnen verschijnen is uitsluitend om de Gebruiker te informeren over het bestaan van andere informatiebronnen, waar hij/zij de op deze site aangeboden informatie kan uitbreiden of aanvullen.

In geen enkel geval is Casalunya verantwoordelijk voor de resultaten verkregen via deze links.

Daarom aanvaardt Casalunya geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud waarnaar wordt gelinkt vanaf haar Website, noch garandeert Casalunya de afwezigheid van virussen of andere elementen in dezelfde die wijzigingen in het computersysteem (hardware en software), in de documenten of bestanden van de Gebruiker kunnen veroorzaken, met uitsluiting van elke verantwoordelijkheid voor schade van welke aard dan ook die om deze reden aan de Gebruiker wordt berokkend.

In het geval dat een Gebruiker of derde partij van mening is dat de inhoud of diensten die door de gelinkte pagina’s worden aangeboden onwettig zijn, grondwettelijke waarden of principes schenden, of het eigendom of de rechten van de Gebruiker of van een derde partij schaden, worden zij verzocht Casalunya hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen door te schrijven naar het postadres Carrer August, 5 – 6º 5ª Tarragona of naar het e-mailadres info@casalunya.com.

Jurisdictie en toepasselijk recht
Casalunya en de Gebruiker, die uitdrukkelijk afzien van elke andere jurisdictie, onderwerpen zich aan de Rechtbanken en Tribunalen van de stad Tarragona (Spanje) voor elk geschil dat kan voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze Website.

Op deze voorwaarden is de Spaanse wetgeving van toepassing, die van toepassing is op alle zaken die niet in deze voorwaarden zijn opgenomen met betrekking tot interpretatie, geldigheid en uitvoering.

Blijf up to date

Sluit je aan bij meer dan 500 mensen die twee keer per maand ons advies ontvangen